Medezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR)

Ouders en leerkrachten hebben een gemeenschappelijk doel: de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen. Wij vinden het daarom belangrijk dat ouders medezeggenschap hebben binnen onze school. Via de Medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderraad (OR) kunt u georganiseerd uw stem laten horen. De MR functioneert volgens de Wet op de Medezeggenschapsraden, de OR is een meer informeel georganiseerde groep ouders die voornamelijk zorg draagt voor de vele leuke activiteiten op onze school. Op bestuursniveau zijn de verschillende medezeggenschapsraden van de scholen verenigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Wij prijzen ons rijk met een actieve MR en OR.

MR-leden: Lisette Koopmans (voorzitter), Marrit Peenstra en Karin Huitema (GMR
                 afgevaardigde namens oudergeleding)
                Johanna de Jong, Hylke Brandsma en Wilma v.d. Goot (personeelsgeleding)

OR-leden: Henriette Pluim (voorzitter), Marjolijn van Dijk (penningmeester), Fokje
                Kamstra (secretaris), Jinke Kleistra en Liesbeth Nieuwland

Coordinator Oudpapier: Johan Talman

 

                      

Wilt u meer informatie over de MR, OR of GMR, neemt u dan contact op via de school die u wel kan doorverwijzen.