Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws van onze school

Nieuwsbrief Dokumintaasjesintrum Jobbegea-Skuorregea-Hoarnstersweach

Deze nieuwsbrief heeft betrekking op de geschiedenis van het lager- en basisonderwijs in al z’n facetten, en is bestemd voor leerlingen, oud leerlingen, leerkrachten, oud leerkrachten, ouders en mogelijke grootouders van alle lagere en basisscholen in Jubbega, Schurega en Hoornsterzwaag.En natuurlijk ook voor overige belangstellenden!

Lees meer 

Resultaten oudertevredenheid en leerlingtevredenheid

Oudertevredenheid In november 2018 is er onder ouders een oudertevredenheidsonderzoek gehouden. Het deelnamepercentage was 46%.  Op drie onderdelen zijn de ouders bevraagd:   1. Schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid) 2. Onderwijsleerproces (leerontwikkeling, voldoende uitdaging om maximaal te ontwikkelen,     vakbekwaamheid van de leerkrachten) 3. Informatie en communicatie (informatie over wat er op school gebeurt, informatie over uw     kind) Op alle drie onderdelen scoort de school volgens de ouders gemiddeld een 8.3.  Als rapportcijfer geven ouders de school gemiddeld een 7.9 Leerlingtevredenheid Net als voor ouders is ook in november 2018 een leerlingtevredenheidsonderzoek gehouden voor leerlingen van groep 6-7-8.  Dit onderzoek is op school afgenomen; het deelnamepercentage was dan ook 100%. De vragen gingen over: 1. de school (bv. hoe vind je het op school, heb je een leuke klas?) 2. over de lessen op school (bv. zijn er duidelijke regels, legt je juf of meester duidelijk uit?) De leerlingen geven de school gemiddeld op deze onderdelen een 8.2 en ook als rapportcijfer krijgt de school van de leerlingen gemiddeld een 8.2  De tevredenheid van ouders en leerlingen over de school in 2018-2019 is op de genoemde onderdelen uitgesplitst per vraag nader te bekijken via de website Scholen op de kaart:  https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/6749/Op-e-Grins De resultaten van de oudertevredenheidspeiling zijn in de medezeggenschapsraad van 30 januari j.l besproken; de MR herkent zich vollledig in het onderzoek.  In de leerlingenraad van 4 februari j.l zijn de uitkomsten van de leerlingtevredenheidspeiling besproken. Ook de leerlingen herkennen en onderschrijven de resultaten.    Natuurlijk zijn we allen blij en ook wel trots op de resultaten van beide tevredenheidsonderzoeken!  Dit toont aan dat we het motto van onze school 'Samen goed voor elkaar' ook daadwerkelijk waarmaken. Het schoolteam blijft zich vanzelfsprekend inzetten om de onderwijskwaliteit en sfeer van de school te waarborgen; nu, maar ook in de toekomst! Samen met ouders en leerlingen maken wij de school!!!

Lees meer 

Wij houden een 'Bag2School' kledinginzameling actie!!

Beste bezoekers van de website.  De ouderraad (OR) wil u hierbij graag informeren over onze aankomende inzamelingsactie voor onze school It Bûtenplak. Wij hebben via de organisatie Bag2School Nederland een kleding inzamelingsactie opgezet om extra geld in te zamelen voor de OR om allerlei leuke actviteiten (sinterklaasfeest, kerstfeest, pasen, sport- en spelactiviteiten, laatste schooldag enz.),voor de kinderen te kunnen organiseren.

Lees meer 

I.p.v. oud-papieractie nu 'Schoon Belonen Heerenveen'; twee buurtgenoten gaan voor de school in actie!!!!

De Gemeente Heerenveen is zoals u wellicht weet voor de zomervakantie gestopt met het subsidiëren van verenigingen en scholen voor het ophalen van oud papier. In plaats van de oud papieractie is gekozen voor een nieuwe actie 'Schoon Belonen'. Het doel van dit zwerfafvalbeloningsysteem is de openbare ruimte schoonhouden van zwerfafval door adoptie van een of meer schoongebieden in de Gemeente Heerenveen. De Gemeente subsidieert scholen en verenigingen die deelnemen met een bedrag van 750 Euro per jaar per schoongebied.

Lees meer 

De leerlingenraad voor het schooljaar 2020-2021 gekozen!

Vorige week is in groep 3-4, 5-6 en 7-8 via een democratisch verlopen verkiezing een nieuwe leerlingenraad voor het schooljaar 2020-2021 gekozen. Zo is op een mooie manier invulling gegeven aan een les burgerschapsvorming. De leerlingen die gekozen zijn komen uit groep 4 t/m 8:   Rienk (groep 4) Markus (groep 5) Jorn (groep 6) Jenne (groep 7) Chanel (groep 8)   De leerlingenraad vergadert ongeveer 6x per jaar gezamenlijk met de 2 leerlingen die gekozen zijn in de KinderInnovatieRaad (KIR), meestal samen met meester Jan. De onderwerpen waarover de leerlingen vergaderen gaan over bv.: aanschaf nieuw buitenspelmateriaal, onderwerpen aangedragen door de KIR-leerlingen, jaarlijkse goede doelenactie, wat speelt er in de verschillende groepen en aspecten die te maken hebben met ons onderwijsconcept 'Buiten als (basis)school, samen goed voorelkaar'    Wij wensen de 5 gekozen leerlingen heel veel plezier en succes in de leerlingenraad!

Lees meer