Medezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR)

Ouders en leerkrachten hebben een gemeenschappelijk doel: de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen. Wij vinden het daarom belangrijk dat ouders medezeggenschap hebben binnen onze school. Via de Medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderraad (OR) kunt u georganiseerd uw stem laten horen. De MR functioneert volgens de Wet op de Medezeggenschapsraden, de OR is een meer informeel georganiseerde groep ouders die voornamelijk zorg draagt voor de vele leuke activiteiten op onze school. Op bestuursniveau zijn de verschillende medezeggenschapsraden van de scholen verenigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Wij prijzen ons rijk met een actieve MR en OR.

MR-leden: Ester Jansen (voorzitter), Simon ter Steege en Amanda Post (oudergeleding)
                  Marieke van Hunen en Hylke Brandsma (personeelsgeleding) 
                  Lenneke van der Heide (slapend lid PMR)

OR-leden: Maryke Drenth (voorzitter), Marjolijn van Dijk (penningmeester), Afelien
                 Stoelwinder, Liesbeth Boonstra, Renske de Vries-Boonstra en       
                 Yvonne de Haan.

GMR-lid:   Nicole Jaspers (schoolteamlid namens It Bûtenplak)

 

                      

Wilt u meer informatie over de MR, OR of GMR, neemt u dan contact op via de school die u wel kan doorverwijzen.